Zorgplicht & Wetgeving

Zorgplicht over drinkwaterveiligheid

Bij het gebruik van grote hoeveelheden drinkwater of waterontharding is het cruciaal om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen en te voldoen aan de geldende normen. Verslechtering van de waterkwaliteit door uw installatie kan leiden tot gezondheidsrisico’s en onnodige onderhoudskosten. Regelmatige verversing en jaarlijkse controle van terugstroombeveiligingen bij risicovolle tappunten zijn essentieel. KDWS Nederland B.V., met ruim 35 jaar ervaring, biedt deskundig advies en ondersteuning om de drinkwaterveiligheid te garanderen, zodat gebruikers veilig drinkwater kunnen consumeren en gebruiken.

onderhoudsplan

Beheer- en onderhoudsplan 

De zorgplicht vanuit het Bouwbesluit (en Drinkwaterbesluit) is praktisch uitgewerkt in Waterwerkblad WB 1.4 G en ISSO publicatie 55.5.

Beheerpakket A en D

In Waterwerkblad WB 1.4 G is in artikel 17 aangegeven dat uitgebreide installaties (een watermeter van Q3 16 (= Qn 10) en groter) aantoonbaar beheer moeten uitvoeren. Het beheer bestaat uit de beschreven beheertaken. De drinkwaterbedrijven controleren of hier aan wordt voldaan. Naast Legionellabeheer en beheer van uitgebreide installaties, moet ook beheer (pakket D) worden uitgevoerd als het drinkwaterverbruik groter is dan 100 m3 per dag en/of het warmtapwatergebruik groter is dan 10 m3 per dag. Dit geldt ook als het drinkwater in een collectieve installatie wordt behandeld en het is (mede) bestemd voor menselijke consumptie en hygiëne. Hiervoor zijn watermonsters vereist.

Installaties onderhevig aan zorgplicht: diverse sectoren en gebouwtypen

De leidingwaterinstallaties die onder de zorgplicht vallen zijn collectieve leidingwaterinstallaties en zijn onder andere:

 • Sportcomplexen;
 • Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) en Multifunctionele Complexen (MFC’s);
 • Dorpshuizen;
 • Kinderopvang & Buitenschoolse opvang;
 • Appartementen(complexen). Er is een wet in de maak wanneer met meer dan een bepaald percentage aan senioren van het complex gebruik maakt deze onder de prioritaire installaties gaat vallen;
 • Kantoren;
 • Industrie;
 • Supermarkten;
 • Agrarische bedrijven;
 • Restaurants;
 • Vulinrichting van zeeschepen;
 • Legeringsgebouwen

Huidige wetgeving en normen voor leidingwaterinstallaties

De wetgeving waaronder leidingwaterinstallaties in de gebouwen vallen is de Woningwet en het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit is in artikel 1.16 de zorgplicht omschreven:

Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:

a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Daarnaast zijn de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en diverse Ministeriële Regelingen zoals de Drinkwaterregeling, Regeling Materialen en chemicaliën in contact met drink- en warmwater en de Regeling Legionellapreventie van toepassing.

Normen en richtlijnen voor leidingwaterinstallaties

Voor zover in deze regelgeving de toepassing van bepaalde documenten, zoals NEN-normen en Beoordelingsrichtlijnen voor certificatie, wordt voorgeschreven, hebben deze eveneens – rechtskracht. NEN 1006 is, via de Regeling Bouwbesluit, zowel in de bouw- als drinkwaterwetgeving opgenomen. Naast normen zijn er ook praktijkrichtlijnen (Waterwerkbladen en ISSO-publicaties) om voor de gebruiker meer hands-on informatie te geven.

De wetgeving, en normen, certificatie en praktijkrichtlijnen zijn erop gericht dat de (drink)waterkwaliteit aan de eisen blijft voldoen. Hiervoor is o.a. noodzakelijk dat wekelijks de leidingwaterinstallatie wordt ververst met drinkwater, de installatie drinkwaterveilig is en jaarlijkse controle van de aanwezige terugstroombeveiligingen plaatsvindt.

projecten afronden

Hulp of
advies nodig?
Neem contact
op!