•   Waterveiligheidsexperts
  •  Klanten beoordelen ons met een 5/5
  •  Meer dan 16 jaar ervaring
  •  Legionella beheerapp

Drinkwaterveiligheid

Zorgplicht

Als u grote hoeveelheden drinkwater gebruikt, of wanneer u uw water onthard, wilt u er zeker van zijn dat de drinkwaterkwaliteit in orde is en of ook aan de geldende drinkwaternormen wordt voldaan. De drinkwaterkwaliteit kan namelijk door de installatie verslechteren waardoor grote gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan of overbodige onderhoudskosten moeten worden gemaakt. Om de drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen is wekelijkse verversing van de gehele installatie een voorwaarde en behoren de gevaarlijke tappunten, toestellen en apparatuur van een correcte terugstroombeveiliging te zijn voorzien en dienen jaarlijks te worden gecontroleerd op goede werking. KDWS Nederland B.V. heeft meer dan 35 jaar expertise in huis en kan ten aanzien van het borgen van de drinkwaterveiligheid en de drinkwaterkwaliteit uw adviseren of volledig ontzorgen zodat gebruikers geen risico`s lopen bij het drinken en gebruiken van het drinkwater.

Noodzaak legionellapreventie

De leidingwaterinstallaties die onder de zorgplicht vallen zijn collectieve leidingwaterinstallaties en zijn onder andere:

De wetgeving waaronder leidingwaterinstallaties in de gebouwen vallen is de Woningwet en het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit is in artikel 1.16 de zorgplicht omschreven:
Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:

a.  functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
b.  wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
c.  wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Daarnaast zijn de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en diverse Ministeriële Regelingen zoals de Drinkwaterregeling, Regeling Materialen en chemicaliën in contact met drink- en warmwater en de Regeling Legionellapreventie van toepassing.

Voor zover in deze regelgeving de toepassing van bepaalde documenten, zoals NEN-normen en Beoordelingsrichtlijnen voor certificatie, wordt voorgeschreven, hebben deze eveneens – rechtskracht. NEN 1006 is, via de Regeling Bouwbesluit, zowel in de bouw- als drinkwaterwetgeving opgenomen. Naast normen zijn er ook praktijkrichtlijnen (Waterwerkbladen en ISSO-publicaties) om voor de gebruiker meer hands-on informatie te geven.

De wetgeving, en normen, certificatie en praktijkrichtlijnen zijn erop gericht dat de (drink)waterkwaliteit aan de eisen blijft voldoen. Hiervoor is o.a. noodzakelijk dat wekelijks de leidingwaterinstallatie wordt ververst met drinkwater, de installatie drinkwaterveilig is en jaarlijkse controle van de aanwezige terugstroombeveiligingen plaatsvindt.

KDWS Nederland B.V.

Transparantie | Deskundigheid | Innovatief | Meedenkend | Onafhankelijk | Service

Beheer- en onderhoudsplan (zorgplicht)

De zorgplicht vanuit het Bouwbesluit (en Drinkwaterbesluit) is praktisch uitgewerkt in Waterwerkblad WB 1.4 G en ISSO publicatie 55.5.

Beheerpakket A en D

In Waterwerkblad WB 1.4 G is in artikel 17 aangegeven dat uitgebreide installaties (een watermeter van Q3 16 (= Qn 10) en groter) aantoonbaar beheer moeten uitvoeren. Het beheer bestaat uit de beschreven beheertaken. De drinkwaterbedrijven controleren of hier aan wordt voldaan. Naast Legionellabeheer en beheer van uitgebreide installaties, moet ook beheer (pakket D) worden uitgevoerd als het drinkwaterverbruik groter is dan 100 m3 per dag en/of het warmtapwatergebruik groter is dan 10 m3 per dag. Dit geldt ook als het drinkwater in een collectieve installatie wordt behandeld en het is (mede) bestemd voor menselijke consumptie en hygiëne. Hiervoor zijn watermonsters vereist.

Kraan KDWS
water4

Brononderzoek

Bij herhaaldelijke overschrijdingen aan bacteriën wordt een gedegen onderzoek naar de bron uitgevoerd. Niet alleen bij drinkwater maar ook wanneer er sprake is van een eigenbron waarbij het water wel/niet is behandeld of wanneer men een beheerstechniek wil gaan toepassen of heeft toegepast maar niet optimaal functioneert. Hierbij richt het onderzoek zich onder andere op:

Wij kunnen voor u het nemen van watermonsters, het analyseren en interpreteren van de analyseresultaten uit handen nemen. Hierbij bepalen we op welke aspecten de watermonsters moeten worden geanalyseerd. Door op diverse aspecten te laten onderzoeken kunnen we problemen met de installatie oplossen.

Diensten Drinkwaterveiligheid

Toetsing bestek

In een bestek is vastgelegd waar het gebouw en de installatie aan moet voldoen. Vaak blijkt dat specifieke onderdelen niet, niet volledig of niet correct worden beschreven. Een veilige drink- en warmtapwaterinstallatie kan alleen worden gerealiseerd wanneer een ontwerp wordt gemaakt welke aan alle eisen voldoet. De eisen moeten goed en duidelijk in het bestek zijn vastgelegd. Er moet afstemming plaatsvinden met bouwkundige en andere installatiedisciplines. Ook het aspect van Legionellapreventie moet goed worden meegenomen. KDWS Nederland B.V. heeft veel ervaring om het bestek hierop te beoordelen.

water4

Het ontwerpen van leidingwaterinstallaties

Bij de start van de ontwerpfase is een programma van eisen beschikbaar. Het programma van eisen is een beschrijving van de gewenste eigenschappen, de kwaliteit van de installatie en de waarborg voor een uitstekende drinkwaterkwaliteit aan de tap. Ook worden eisen gesteld aan waterkwaliteit, geluid, flexibiliteit, energie-efficiency en waterbesparing. KDWS Nederland B.V. beschikt over uitgebreide kennis, de nieuwste richtlijnen in combinatie met de modernste berekeningsmethodieken om tot een ontwerp te komen met als resultaat een uitstekende drinkwaterkwaliteit aan de tap en een minimum aan beheer- en onderhoudstaken.

Om effectief op drinkwater te kunnen besparen en om een constante warmtapwatertemperatuur te garanderen beschikt KDWS Nederland B.V. over diverse drukonafhankelijke volumestroombegrenzers (productscala HL2024 producten) die voldoen aan Kiwa-BRL K635 en zijn voorzien van Kiwa Watermark. Heeft u interesse zie kdwsshop.nl.

Berekenen van leidingwaterinstallaties

Wij ontwerpen de installatie aan de hand van de meest recente rekenregels op basis van Simdeum, ISSO-publicaties en Waterwerkbladen.

Toetsing leidingwaterinstallatietekeningen (ontwerp)

Naast het maken van een ontwerp en berekening van de leidingwaterinstallatie, kan KDWS Nederland B.V. ook een gemaakt ontwerp en de dimensionering van de installatie controleren. Het aspect legionellaveiligheid wordt hier logischerwijs direct in meegenomen.

Begeleiding gedurende aanleg

Een goed ontwerp leidt niet zo maar tot een drinkwaterveilige installatie. De aanleg van de installatie moet worden uitgevoerd overeenkomstig het ontwerp. Om te borgen dat de aanleg correct is, kan KDWS Nederland B.V. de aanleg begeleiden. Dit door de installateur vooraf te informeren over specifieke zaken, controles uit te voeren tijdens de aanleg en een eindcontrole uit te voeren. Bevindingen worden zowel (direct) mondeling gegeven als in een rapport vastgelegd.

211001-1640--JBF-012
water4

Eind-oplevering leidingwaterinstallatie

Net als bij begeleiding gedurende de aanleg, kan ook alleen een eindcontrole van een installatie worden uitgevoerd. Hierbij worden de aspecten bekeken die moeten leiden tot een drinkwaterveilige installatie.

Inventarisatie leidingwaterinstallatie

Eén van de uitvoeringstaken van KDWS Nederland B.V. is om de installatie in kaart te brengen, risicovolle punten te identificeren en met voorstellen ter verbetering te komen. Dit leidt vaak tot het begeleiden van de uitvoering om de verbeteringen door te voeren.

Opstellen beheer- en onderhoudsplan

KDWS Nederland B.V. stelt beheer- en onderhoudsplannen op overeenkomstig Waterwerkblad WB 1.4 G. Zowel voor beheerpakket A, als beheerpakket C (als goede invulling van de zorgplicht) en beheerpakket D.

Vervaardigen installatietekeningen

Zowel in de ontwerpfase als in een gerealiseerde situatie zal KDWS Nederland B.V. voor u de installatie nauwkeurig vastleggen op tekening. Voor de aanleg is het noodzakelijk om de installatie correct te installeren en in de bestaande situatie om een goed beeld te hebben van de installatie. Dit is van belang voor een plotselinge onvoorziene situatie bijvoorbeeld bij calamiteiten als voor goed gebruik, beheer en onderhoud van de installatie. Wanneer bijvoorbeeld een legionellabesmetting wordt geconstateerd, is het van groot belang om direct op basis van overzichtelijke en juiste informatie te kunnen handelen.

Drinkwateronderzoek (bacteriologie)

Wij kunnen voor u het nemen van watermonsters, het analyseren en interpreteren van de analyseresultaten uit handen nemen. Het water kan naast legionella ook op diverse andere aspecten worden geanalyseerd.

water1