Proces- /bedrijfswater

Beheersing waterkwaliteit

Ook, en zelfs juist, voor proceswater kan de kwaliteit van het water heel belangrijk zijn. Dit om bedrijfsprocessen goed te laten verlopen. Een verandering van kwaliteit kan deze processen aanzienlijk verstoren en zelfs leiden tot (langdurige) productiestilstand. Ook voor warm water kan het van belang zijn dat bepaalde bestanddelen zoals Calcium en Magnesium uit het water zijn verwijderd.

pexels-alena-darmel-7641854

Arbeidsomstandighedenwet en Legionellapreventie

Klimaatinstallaties
Om besmetting met Legionellabacteriën door klimaatinstallaties te voorkomen heeft de overheid regels gesteld ten aanzien van koeltorens, luchtbevochtigers (additionele koeling) en andere systemen die water in aerosolvorming in de lucht kunnen brengen. Deze regels zijn vastgelegd in de Arbowet artikel 5, het Arbo-besluit artikelen 4.85 en 4.87a en b en de bijbehorende beleidsregel en voor wat betreft natte koeltorens tegenwoordig ook in de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit (artikel 3.16 a en b). In Arbo-Informatieblad AI-32 staan voorschriften ten aanzien van Legionellapreventie. ISSO 55.3 gaat specifiek over Legionellapreventie in koeltorens en luchtbevochtigers.

(Afval)waterzuiveringen
Legionella wordt regelmatig in afvalwaterzuiveringen aangetoond. Bij de meeste afvalwaterzuiveringen vindt ook aerosolvorming plaats. In Nederland hebben verschillende mensen Legionellose bij een grote uitbraak bij een (afval)waterzuivering opgelopen. Er is toenemende aandacht voor legionellapreventie. De Arbowetgeving dient ervoor om werknemers veilig en gezond te laten werken. Het Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.84 tot en met 4.102 besteden aandacht aan biologische agentia en Legionella. Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft de arbeidshygiënische strategie voor. Het RIVM heeft in 2019 een inventarisatie uitgevoerd van legionellarisico’s bij afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bij industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioolwaterzuiveringsinstallaties is het risico op Legionellavermeerdering aannemelijk.
Een AI-blad voor legionellapreventie in (afval)waterzuiveringen is in voorbereiding. In maart 2022 is een eerste uitgave “Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties” verstrekt. Deze handreiking is erop gericht bedrijven met een AWZI handvatten te geven om legionellarisico’s die mogelijk voortkomen uit de AWZI, in kaart te brengen, te duiden en te beheersen. KDWS Nederland B.V. kan voor u een risicobeoordeling uitvoeren.

KDWS Nederland B.V.

Transparantie | Deskundigheid | Innovatief | Meedenkend | Onafhankelijk | Service

Controle legionella

Diensten Proces -/ bedrijfswater

Inventarisatie leiding tracés

Eén van de uitgevoerde werkzaamheden van KDWS Nederland B.V. is om de installatie in kaart brengen, risicovolle punten te identificeren en functionele of waterbesparende en energiebesparende verbetermogelijkheden te herkennen. Hieruit volgen voorstellen ter verbetering van de installatie. Dit leidt vaak tot het begeleiden van de uitvoering om de verbeteringen door te voeren.

Ontwerpen & berekenen van waterinstallaties

KDWS Nederland B.V. ontwerpt proceswaterinstallaties met hierbij een juiste dimensionering. Hierbij wordt rekening gehouden met de gewenste functionele eigenschappen en de kwaliteit van de installatie en de waarborg voor de waterkwaliteit. KDWS Nederland B.V. werkt volgens de desbetreffende voorschriften. Er wordt rekening gehouden met een minimum aan benodigd beheer en onderhoud.

kraan

Brononderzoek kwaliteitsproblemen

Bij herhaaldelijke overschrijdingen aan bacteriën wordt een gedegen onderzoek naar de bron uitgevoerd. Niet alleen bij drinkwater maar ook wanneer er sprake is van een eigenbron, bedrijfswater of proceswater waarbij het water wel/niet is behandeld of wanneer men een beheerstechniek wil gaan toepassen of heeft toegepast maar niet optimaal functioneert. Hierbij richt het onderzoek zich onder andere op:

Wij kunnen voor u het nemen van watermonsters, het analyseren en interpreteren van de analyseresultaten uit handen nemen. Hierbij bepalen we op welke aspecten de watermonsters moeten worden geanalyseerd. Door op diverse aspecten te laten onderzoeken kunnen we problemen met de installatie oplossen.

Van groot belang is om niet alleen tijdelijk de legionellaoverschrijding in de installatie te verwijderen, maar om dit permanent te doen. Zonder de bron te hebben achterhaald en weggenomen, kan een legionellaoverschrijding (herhaaldelijk) terugkomen. Wij voeren eerst een brononderzoek uit om de oorzaak te achterhalen. Hierdoor worden ook de risico’s voor de gebruikers van de installatie in kaart gebracht, en waar mogelijk, geëlimineerd.

In sommige situaties wordt gebruik gemaakt van een niet actueel legionellabeheersplan waardoor risico’s op de groei van legionellabacteriën aanwezig is. Hier kunnen wij een nieuwe risico-inventarisatie uitvoeren en een beheersplan en logboek opstellen.

Koeltorens

KDWS Nederland B.V. heeft ruime ervaring op het gebied van klimaatinstallaties en weet als voorwaarde tot doeltreffend Legionellaveilig beheer te komen. Open (circulerende of natte) koeltorens (gevoed met leidingwater) en luchtbehandelingsinstallaties worden op alle aspecten met betrekking tot Legionellaveiligheid geïnventariseerd, gevolgd door een gestructureerde aanpak van de Risico-inventarisatie & Evaluatie en beheersmaatregelen in overeenstemming de hiervoor geldende ISSO-publicatie 55.3 “Legionellapreventie in klimaatinstallaties”. KDWS Nederland B.V. fungeert indien gewenst als intermediair tussen u en bijvoorbeeld de arbeidsinspectie, gemeente of leverancier.

(Afval)waterzuiveringsinstallaties

Bij KDWS Nederland B.V. bent u voor het uitvoeren van een legionellarisico-analyse en het opstellen van een legionellabeheersplan voor een (afval)waterzuivering aan het juiste adres. Ook voor deze markt hebben we de nodige ervaring in huis.

 

koeltoren